Khách hàng

Kể từ ngày thành lập vào năm 2005, thành quả của chúng tôi ngày hôm nay chính là danh sách các nhà cung cấp, các đối tác hợp tác, những khách hàng thân thiết đã cùng đồng hành với NTC trong suốt thời gian qua.


Khách hàng tiêu biểu